Policy

För oss på Renya är det viktigt att ta ställning i frågor som vi tycker är viktiga. Det är vårt ansvar att göra det!

Miljöpolicy

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.
 • Vi försöker att minska företagets energiförbrukning och strävar efter att släppa ut mindre kemikalier. Genom att övergå till mer miljövänliga kemikalier
 • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp.
 • Med inspirerande material från ansvarsfullt.se utbildar vi personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
 • Vi engagerar våra medarbetare för att ständigt bli bättre. Miljötips premieras och vi genomför så många förslag som möjligt, för att sedan följa upp, utvärdera och återkoppla till medarbetarna.
 • Vi ställer också miljökrav på samarbetspartners och leverantörer.
 • Vi väljer miljöbilar, men försöker ändå att minimera antalet resor och liknande och vi genomför möten via skype, videokonferens mm då så är möjligt.
 • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.
 • Varje år sammanställer vi resultatet av vårt miljöarbete, i både kvantitativa och kvalitativa termer, vilket bildar grund för våra nya miljömål kommande år.
 • Vi höjer ribban lite mer för varje år som går!

Kvalitetspolicy

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på våra produkter och tjänster. Vi ger inte bara ”produkt”- service utan även ”personlig” service till kunden, där det är praktiskt möjligt.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

 • Ha rätt kompetens
 • Vara servicevänliga
 • Hålla vad de lovar
 • Ge en korrekt information

För att ständigt förbättras ska vi:

 • Följa upp kundordern
 • Ha en personlig utvecklingsplan
 • Hålla oss á-jour med ISO 9001.2015
 • Vara lyhörda för kundens önskemål
 • Ständigt uppdatera kvalitetsmålen